سعيد متقي

رتبه ٣٥ كنكور تجربي٩٦ ,دكترى پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران

عرفان حسينى

رتبه ١٣٩ كنكور رياضى ,مهندس صنايع امير كبير ,مشاور علامه حلى